Zëvendës Drejtor i Përgjithshëm

Zëvendës Drejtoreshë e Përgjithshme

Zj. Gelantina Gurakuqi është Zëvendës Drejtoreshë e Përgjitshme i Agjencisë së Trajtimit të Kredive nga muaji mars 2018, me pagë mujore bruto 129,800 lekë. Fillimisht, Zj. Gurakuqi ka punuar si Juriste e Prokurimeve Publike dhe më pas si Përgjegjëse e Zyrës së Administratës pranë Bashkisë Peqin. Gjithashtu, ka operuar si Juriste pranë Shoqërive “IT-TEL” shpk dhe “D.C.N” sh.a.

Një eksperiencë të gjatë prej 5 vitesh ka patur pranë Shoqërisë “Ujësjellës-Kanalizime” sh.a si Përgjegjëse dhe më pas Drejtoreshë e Zyrës Juridike. Zj. Gurakuqi ka dhënë kontributin e saj dhe në Kontrollin e Lartë të Shtetit si Juriste në Drejtorinë Juridike të Metodologjisë dhe Kontrollit të Cilësisë.

Zj. Gelantina Gurakuqi është diplomuar në degën Drejtësi, pranë Universitetit “Aleksandër Xhuvani”, Elbasan (2000) si dhe ka kryer një sërë trajnimesh si: “Ente Prokuruese”, “Etika në qeverisjen vendore”, Regjistri Kombëtar i Punonjësve të Administratës Publike”, “Economic Development”, Seminar “Për të drejtën kushtetuese dhe administrative”, etj. Zj. Gurakuqi zotëron gjuhën angleze dhe italiane.

Zëvendës Drejtor i Përgjithshëm

Z. Martin Mici është Zëvendës Drejtor i Përgjitshëm i Agjencisë së Trajtimit të Kredive nga muaji shtator 2021, me pagë mujore bruto 127,600 lekë. Z. Mici ka një eksperiencë të gjerë në fushën bankare. Karrierën e tij e ka nisur pranë “Procredit Bank Albania”, ku ka shërbyer prej 9 vitesh, fillimisht si Analist kredie, Kordinator kredie, Nëndrejtor pranë Degës Gjirokastër, Sarandë, duke vazhduar më pas në pozicionin Drejtor Sektori në Biznesin e Vogël dhe Nëndrejtor I Divizionit të Rrjetit të Degëve dhe Biznesit të Vogël.

Në periudhën 2014-2019, Z. Mici ka operuar si Nëndrejtor I Divizionit të Rrjetit të Degëve dhe pranë “Alpha Bank”. Gjithashtu, ka eksperiencë dhe në fushën e hetimit tatimor, duke shërbyer si Drejtor i Përgjithshëm i Hetimit Tatimor pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve. Në vitin 2020, Z. Mici ka dhënë kontributin e tij si Këshilltar i Ministrit të Financave.

Z. Martin Mici është diplomuar pranë Universitetit Bujqësor Tiranë me rezultate të larta (2005) dhe është çertifikuar në fushën bankare, të kontabilitetit, auditit, menaxhimit të riskut, etj duke kryer specializime dhe trajnime të ndryshme si: “Lidership in sales”, “Negotiation”, “Decision making”, “Time Management”, “Recruitment training”, “Innovation Audit”, “Business Packages”, “Financial Analysis”, “Credit Risk”, etj. Z. Mici zotëron gjuhën angleze dhe italiane.