Bashkëpunim me Përmbarues

Agjencia e Trajtimit të Kredive fton përmbaruesit private që ushtrojnë aktivitetin në territorin e vendit, për bashkëpunim me këtë institucion për ekzekutimin e titujve ekzekutiv.

Ju duhet të paraqisni këto dokumenta ;

  • Kërkesën për bashkëpunim
  • CV- te përmbaruesit gjyqësor
  • Certifikatën e ushtrimit të Aktivitetit si Përmbarues Gjyqësot Privat ( të noterizuar),
  • Certifikatën e rregjistrimit me nr NIPT përkatës
  • Licensë të Q.K.B