Misioni

Agjencia e Menaxhimit të Garancive dhe Kredive të Pakthyera (AMGKP, Ish-ATK) 

Agjencia e Menaxhimit të Garancive dhe Kredive të Pakthyera (në vijim “Agjencia”) është person juridik publik, buxhetor, në varësi të Ministrit Përgjegjës për Financat, me seli në Tiranë dhe ushtron kompetencat bazuar në Ligjin Nr. 55/2023, “Për Menaxhimin e Garancive dhe Kredive të Pakthyera”. 

Agjencia ka si funksion: 

  • a) menaxhimin e skemave të veçanta të garancive të huas;
  • b) kthimin e garancive shtetërore të huas;
  • c) kthimin e huave dhe nënhuave të garantuara nga ministri përgjegjës për financat;
  • ç) verifikimin e aftësisë paguese të subjekteve huamarrëse për të cilat është kryer pagesa e garancisë në secilën prej skemave të garancive të miratuara, huave dhe nënhuave, të garantuara nga ministri përgjegjës për financat;
  • d) trajtimin e kredive të transferuara nga bankat tregtare të nivelit të dytë me kapital tërësisht
  • shtetëror pas privatizimit të tyre;
  • dh) trajtimin e portofolit të investimeve të kryera në banesa nga shoqëria INSIG sh.a., para privatizimit të saj.